3D模型库 >> 模型下载 >> 网上收集的全套实用模型之舰船系列 不为积分 但求分享
模型截图 / 渲染图 / 效果图:

网上收集的全套实用模型之舰船系列 不为积分 但求分享的预览图1
网上收集的全套实用模型之舰船系列 不为积分 但求分享的预览图2
网上收集的全套实用模型之舰船系列 不为积分 但求分享的预览图3
网上收集的全套实用模型之舰船系列 不为积分 但求分享的预览图4
网上收集的全套实用模型之舰船系列 不为积分 但求分享的预览图5
网上收集的全套实用模型之舰船系列 不为积分 但求分享的预览图6
网上收集的全套实用模型之舰船系列 不为积分 但求分享的预览图7
网上收集的全套实用模型之舰船系列 不为积分 但求分享的预览图8
网上收集的全套实用模型之舰船系列 不为积分 但求分享的预览图9
网上收集的全套实用模型之舰船系列 不为积分 但求分享的预览图10

文件格式:max

软件版本:

在网上收集的整套各系列的模型 不为积分,一个完整模型一个压缩包,在这里跟大家分享一下 希望能够对新老3D同仁的学习和研究有帮助!

全套模型带完整贴图.

后面还有其他系列,我将分批上传上来!

注:请勿直接利用此资源进行商业利用,谋取利益!

现代民用&军用飞机系列          http://www.3d-ku.com/thread-47975-1-1.html

一二战时期民用&军用飞机系列          http://www.3d-ku.com/thread-47885-1-1.html

舰船系列          http://www.3d-ku.com/thread-47878-1-1.html

古代战舰&现代战舰系列          http://www.3d-ku.com/thread-47979-1-1.html


------------------------------------------------------------------------------

模型名称: 网上收集的全套实用模型之舰船系列 不为积分 但求分享

模型编号: MA47878

百度网盘1: 下载链接

城通网盘1: 下载链接

解压密码: 查看密码

如果下载地址失效或者密码错误,请发邮件到cgtsj@QQ.com

★如果打不开模型,多数是版本问题,请点击这里查看解决方法

================================= ↓ 包含的文件列表 ↓ =============================================

------模型文件列表------

MA47878-->AMERVESP-->AMERVESP-->AMERVESP.3DS

MA47878-->AMPHI-->AMPHI-->AMPHI_L.3DS

MA47878-->BAHRAIN-->BAHRAIN-->BAHRAIN_.3DS

MA47878-->CAPHORN-->CAPHORN-->CAPHORN_.3DS

MA47878-->CGTG-->CGTG-->CGTG_L.3DS

MA47878-->CORSAIR-->CORSAIR-->CORSAIR_.3DS

MA47878-->CSHIP-->CSHIP-->CSHIP_L.3DS

MA47878-->DISCOV-->DISCOV-->DISCOV_L.3DS

MA47878-->DTUG-->DTUG-->DTUG_L.3DS

MA47878-->FLYING-->FLYING-->FLYING_L.3DS

MA47878-->JUNK-->JUNK-->JUNK_L.3DS

MA47878-->KURUNT-->KURUNT-->KURUNT_L.3DS

MA47878-->KYRENIA-->KYRENIA-->KYRENIA_.3DS

MA47878-->MOONLI-->MOONLI-->MOONLI_L.3DS

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN-->MQUEEN_L.3DS

MA47878-->SISTER-->SISTER-->SISTER_L.3DS

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->ST_MARIA.3DS

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TITANIC_.3DS

------其它文件列表------

MA47878-->AMERVESP-->AMERVE01.jpg

MA47878-->AMERVESP-->AMERVE02.jpg

MA47878-->AMERVESP-->AMERVE03.jpg

MA47878-->AMERVESP-->AMERVESP-->ASHWOOD.JPG

MA47878-->AMERVESP-->AMERVESP-->BOTE4.TGA

MA47878-->AMERVESP-->AMERVESP-->CASCO1.TGA

MA47878-->AMERVESP-->AMERVESP-->CASPROA.TGA

MA47878-->AMERVESP-->AMERVESP-->DIBUJO1.TGA

MA47878-->AMERVESP-->AMERVESP-->DIBUJO11.TGA

MA47878-->AMERVESP-->AMERVESP-->DIBUJO2.TGA

MA47878-->AMERVESP-->AMERVESP-->DIBUJO22.TGA

MA47878-->AMERVESP-->AMERVESP-->REJA.TGA

MA47878-->AMPHI-->AMPHI_01.jpg

MA47878-->AMPHI-->AMPHI_02.jpg

MA47878-->AMPHI-->AMPHI_03.jpg

MA47878-->AMPHI-->AMPHI-->AMPH_CAS.TGA

MA47878-->AMPHI-->AMPHI-->BUMPBA2.TGA

MA47878-->AMPHI-->AMPHI-->LAKE3.JPG

MA47878-->AMPHI-->AMPHI-->MADERA.TGA

MA47878-->BAHRAIN-->BAHRAI01.jpg

MA47878-->BAHRAIN-->BAHRAI02.jpg

MA47878-->BAHRAIN-->BAHRAI03.jpg

MA47878-->BAHRAIN-->BAHRAIN-->CASCO.JPG

MA47878-->BAHRAIN-->BAHRAIN-->CHIME.JPG

MA47878-->BAHRAIN-->BAHRAIN-->LAKEREM.JPG

MA47878-->CAPHORN-->CAPHOR01.jpg

MA47878-->CAPHORN-->CAPHOR02.jpg

MA47878-->CAPHORN-->CAPHOR03.jpg

MA47878-->CAPHORN-->CAPHORN-->CAPBLAN.JPG

MA47878-->CAPHORN-->CAPHORN-->CAPBOL.JPG

MA47878-->CAPHORN-->CAPHORN-->CAPCAS.JPG

MA47878-->CAPHORN-->CAPHORN-->CAPGRIS.JPG

MA47878-->CAPHORN-->CAPHORN-->CAPMADE2.JPG

MA47878-->CAPHORN-->CAPHORN-->CAPMAST.JPG

MA47878-->CAPHORN-->CAPHORN-->CAPSUEL.JPG

MA47878-->CAPHORN-->CAPHORN-->CAPTIM.JPG

MA47878-->CAPHORN-->CAPHORN-->LAKEREM.JPG

MA47878-->CGTG-->CGTG_01.jpg

MA47878-->CGTG-->CGTG_02.jpg

MA47878-->CGTG-->CGTG_03.jpg

MA47878-->CGTG-->CGTG-->BANDERA.JPG

MA47878-->CGTG-->CGTG-->BUMP.JPG

MA47878-->CGTG-->CGTG-->CHIMENEA.JPG

MA47878-->CGTG-->CGTG-->GRIS.JPG

MA47878-->CGTG-->CGTG-->GRISBUM1.JPG

MA47878-->CGTG-->CGTG-->LAKEREM.JPG

MA47878-->CGTG-->CGTG-->LEFT_CA.JPG

MA47878-->CGTG-->CGTG-->LIBOMAD4.JPG

MA47878-->CGTG-->CGTG-->RIGHT_CA.JPG

MA47878-->CORSAIR-->CORSAI01.jpg

MA47878-->CORSAIR-->CORSAI02.jpg

MA47878-->CORSAIR-->CORSAI03.jpg

MA47878-->CORSAIR-->CORSAIR-->BUMPB.TGA

MA47878-->CORSAIR-->CORSAIR-->LAKE3.JPG

MA47878-->CORSAIR-->CORSAIR-->MASCARA.TGA

MA47878-->CORSAIR-->CORSAIR-->TEXBARC2.TGA

MA47878-->CORSAIR-->CORSAIR-->TEXBARCO.TGA

MA47878-->CORSAIR-->CORSAIR-->T_CUERDA.TGA

MA47878-->CSHIP-->CSHIP_01.jpg

MA47878-->CSHIP-->CSHIP_02.jpg

MA47878-->CSHIP-->CSHIP_03.jpg

MA47878-->CSHIP-->CSHIP-->CSOLDW.JPG

MA47878-->DISCOV-->DISCOV01.jpg

MA47878-->DISCOV-->DISCOV02.jpg

MA47878-->DISCOV-->DISCOV03.jpg

MA47878-->DISCOV-->DISCOV-->CEDFENCE.JPG

MA47878-->DISCOV-->DISCOV-->DISBANDE.JPG

MA47878-->DISCOV-->DISCOV-->DISCABOS.JPG

MA47878-->DISCOV-->DISCOV-->DISCAM.JPG

MA47878-->DISCOV-->DISCOV-->DISCUBI2.JPG

MA47878-->DISCOV-->DISCOV-->DISCUBIE.JPG

MA47878-->DISCOV-->DISCOV-->DISCUER.JPG

MA47878-->DISCOV-->DISCOV-->DISMADER.JPG

MA47878-->DISCOV-->DISCOV-->LAKEREM.JPG

MA47878-->DISCOV-->DISCOV-->LIBOMAD1.JPG

MA47878-->DISCOV-->DISCOV-->LIBOMAD2.JPG

MA47878-->DISCOV-->DISCOV-->LIBOMAD4.JPG

MA47878-->DTUG-->DTUG_01.jpg

MA47878-->DTUG-->DTUG_02.jpg

MA47878-->DTUG-->DTUG_03.jpg

MA47878-->DTUG-->DTUG-->DTUGC1.JPG

MA47878-->DTUG-->DTUG-->DTUGGRVE.JPG

MA47878-->DTUG-->DTUG-->DTUGLET.JPG

MA47878-->DTUG-->DTUG-->DTUGMAD.JPG

MA47878-->DTUG-->DTUG-->LAKEREM.JPG

MA47878-->DTUG-->DTUG-->LIBOMAD4.JPG

MA47878-->FLYING-->FLYING01.jpg

MA47878-->FLYING-->FLYING02.jpg

MA47878-->FLYING-->FLYING03.jpg

MA47878-->FLYING-->FLYING-->FLYBAND1.JPG

MA47878-->FLYING-->FLYING-->FLYBAND2.JPG

MA47878-->FLYING-->FLYING-->FLYBARCB.JPG

MA47878-->FLYING-->FLYING-->FLYCASC.JPG

MA47878-->FLYING-->FLYING-->FLYCASC1.JPG

MA47878-->FLYING-->FLYING-->FLYCASCB.JPG

MA47878-->FLYING-->FLYING-->FLYCASCN.JPG

MA47878-->FLYING-->FLYING-->FLYCASCO.JPG

MA47878-->FLYING-->FLYING-->FLYCUE02.JPG

MA47878-->FLYING-->FLYING-->FLYCUE04.JPG

MA47878-->FLYING-->FLYING-->FLYCUEDL.JPG

MA47878-->FLYING-->FLYING-->FLYMADER.JPG

MA47878-->FLYING-->FLYING-->LAKEREM.JPG

MA47878-->JUNK-->JUNK_01.jpg

MA47878-->JUNK-->JUNK_02.jpg

MA47878-->JUNK-->JUNK_03.jpg

MA47878-->JUNK-->JUNK-->JUN_BAN.JPG

MA47878-->JUNK-->JUNK-->JUN_BAND.JPG

MA47878-->JUNK-->JUNK-->JUN_BUM.JPG

MA47878-->JUNK-->JUNK-->JUN_CUE.JPG

MA47878-->JUNK-->JUNK-->JUN_DRA.JPG

MA47878-->JUNK-->JUNK-->JUN_TEL.JPG

MA47878-->JUNK-->JUNK-->JUN_TIS.JPG

MA47878-->JUNK-->JUNK-->JUN_TIW.JPG

MA47878-->JUNK-->JUNK-->LAKEREM.JPG

MA47878-->KURUNT-->KURUNT01.jpg

MA47878-->KURUNT-->KURUNT02.jpg

MA47878-->KURUNT-->KURUNT03.jpg

MA47878-->KURUNT-->KURUNT-->ELVIS.TGA

MA47878-->KURUNT-->KURUNT-->MADERA.TGA

MA47878-->KURUNT-->KURUNT-->NOISE.TGA

MA47878-->KYRENIA-->KYRENI01.jpg

MA47878-->KYRENIA-->KYRENI02.jpg

MA47878-->KYRENIA-->KYRENI03.jpg

MA47878-->KYRENIA-->KYRENIA-->B004METB.JPG

MA47878-->KYRENIA-->KYRENIA-->B004METT.JPG

MA47878-->KYRENIA-->KYRENIA-->B004ROPB.JPG

MA47878-->KYRENIA-->KYRENIA-->B004ROPT.JPG

MA47878-->KYRENIA-->KYRENIA-->B004WD2T.JPG

MA47878-->KYRENIA-->KYRENIA-->B004WD3T.JPG

MA47878-->KYRENIA-->KYRENIA-->B004WODB.JPG

MA47878-->KYRENIA-->KYRENIA-->B004WODT.JPG

MA47878-->MOONLI-->MOONLI01.jpg

MA47878-->MOONLI-->MOONLI02.jpg

MA47878-->MOONLI-->MOONLI03.jpg

MA47878-->MOONLI-->MOONLI-->LAKE3.JPG

MA47878-->MOONLI-->MOONLI-->MONLBVAR.JPG

MA47878-->MOONLI-->MOONLI-->MONLCASC.TGA

MA47878-->MOONLI-->MOONLI-->MONLKBAR.JPG

MA47878-->MOONLI-->MOONLI-->MONLKBOD.JPG

MA47878-->MOONLI-->MOONLI-->MONLKTEL.JPG

MA47878-->MOONLI-->MOONLI-->MONLMADE.JPG

MA47878-->MOONLI-->MOONLI-->MONLMBAR.JPG

MA47878-->MOONLI-->MOONLI-->MONLMBND.JPG

MA47878-->MOONLI-->MOONLI-->MONLMBOD.JPG

MA47878-->MOONLI-->MOONLI-->MONLMTEL.JPG

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN01.jpg

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN02.jpg

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN03.jpg

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN-->LAKEREM.JPG

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN-->MQCASCO1.JPG

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN-->MQCASCO2.JPG

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN-->MQCASCOB.JPG

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN-->MQFLAG.JPG

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN-->MQFLAG2.JPG

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN-->MQMASK.JPG

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN-->MQNOISE.JPG

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN-->MQTABL.JPG

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN-->MQTEST.JPG

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN-->MQTEST2.JPG

MA47878-->MQUEEN-->MQUEEN-->MQWOOD.JPG

MA47878-->SISTER-->SISTER01.jpg

MA47878-->SISTER-->SISTER02.jpg

MA47878-->SISTER-->SISTER03.jpg

MA47878-->SISTER-->SISTER-->LAKEREM.JPG

MA47878-->SISTER-->SISTER-->TRANSME2.JPG

MA47878-->SISTER-->SISTER-->TRANSMED.JPG

MA47878-->SISTER-->SISTER-->TRASCHIM.JPG

MA47878-->SISTER-->SISTER-->TRASMASK.JPG

MA47878-->SISTER-->SISTER-->TRASWOOD.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MAR01.jpg

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MAR02.jpg

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MAR03.jpg

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->BLUE.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->CORTE.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->CORTE_B.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->GUN.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->LAKEREM.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->LARGE.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->LEON.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->MADERA.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->PUE_B.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->RAIZ.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->RAIZ_B.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->ROBLE.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->ROWS.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->SIDER.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->SIDES.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->SIDE_B.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->TABLONES.JPG

MA47878-->ST_MARIA-->ST_MARIA-->TABLON_B.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANI01.jpg

MA47878-->TITANIC-->TITANI02.jpg

MA47878-->TITANIC-->TITANI03.jpg

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->LAKEREM.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->OAKQRTRT.TGA

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->OLDWOOD.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TIBOATBU.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TIBUMP.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TIBUMP2.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TIBUMP3.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TICOMPAS.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TICUPU.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TIFLAG1.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TIFLAG2.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TIFLAG3.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TIGREY.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TILINE.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TILINEBA.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TIOPACHA.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TIOPAWAL.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TISIDE1.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TIWOOD.JPG

MA47878-->TITANIC-->TITANIC-->TIWOODS.JPG

------------------------------------------------------------------------------

更多的信息: 待补充